หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   17 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ์NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.   จังหวัด  ระยอง
  เรื่อง/หลักสูตร    2017 Asia Pacific Xtream Industrial and Hazard Training
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  Hydro-Chem techniques Foam Chemistry and lab test Tank and bund fire extinguishment Incident pre-planning Process unit pressure fire High volume equipment familiarisation

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประยุกต์รายวิชาป้องกันและระงับอัคคีภัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th