หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  มาแทน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ม.ค. 3103    ถึงวันที่   20 ม.ค. 3103
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทเอ็นเอสแอลฟู๊ดส์จำกัด   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ไปนิเทศสหกิจศึกษาจำนวน 3 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การไปนิเทศสหกิจศึกษา โดยให้คำแนะนำต่างๆแก่นักศึกษา รวมถึงให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้รับความรู้ในการเข้าไปนิเทศงานในครั้งนี้ โดยสามารถพูดคุยเจรจาความร่วมมือกันกับทางโรงงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th