หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   12 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   13 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมนามาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  -กำหนดมาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และเด็ก -การหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมทางวิชาชีพกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนาแบบบันทึกการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และเด็ก ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแบบบันทึกการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และเด็ก ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th