หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   06 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศุนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรกายภาพบำบัดโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการสอบสัมภาษณ์ของหลีักสูตรกายภาพบำบัด อ้างอิงจากเกณฑ์สภากายภาพบำบัด มีผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์จำนวน 10 คน จากที่คัดเข้าสัมภาษณ์ 120 คน ทั้งนี้จำนวนที่เหลือมีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลการการสัมภาษณ์มาใช้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th