หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   07 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การประชุม สคท. มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1. ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ MTLOs: Instructional design จากการประชุมดังกล่าว ได้มีการต่อยอดกิจกรรม 2 ส่วน คือ การออกแบบ course Health informatics for MT ซึ่งจะเชิญชวนอาจารย์ที่สอนหรือมีประสบการณ์เรื่องดังกล่าวเข้าร่ว หลังจากนั้นจะเชิญผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาดังกล่าวเข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป กำหนดนัดหมายจัดกิจกรรมช่วงเดือนพฤษภาคม 2. ผลการจัดการประชุม AASMT ครั้งที่ 3 (ตามเอกสารแนบ) 3. ผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3" ได้มีการนำเสนอข้อมูลระบบและแผนกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศไทย การดำเนินการของทีมสุขภาพในการให้บริการแบบสหวิชาชีพ ในส่วนของการจัดการศึกษา สคท. ให้ข้อแนะนำว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่นักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเริ่มต้นด้วยการฝึกการทำงานเป็นทีม 4. แนวทางการมุ่งสู่สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม ให้แต่ละสถาบันใช้ต้นเแบบองค์กรคุณธรรมซึ่งมีแนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอนในการ "สร้างคนดี มีน้ำใจ ในทุกองค์กร" ในการดำเนินการด้านคุณธรรมขององค์กร แล้วนำข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุม สคท. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 5. ความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ในส่วนของ สคท. จะดำเนินการจัดทำตำราหรือ infographic เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บทบาทของเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น โดยให้แต่ละสถาบันส่งแผ่นพับ หนังสือ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง สคท. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อไป 6. การพิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี (ตามเอกสารแนบ)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. จัดเตรียมผู้ประสานงานหรือผู้สอน health informatics เข้าร่วมกิจกรรมที่ สคท. จัดในช่วง พ.ค. 60 2. กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของ สคท. หรือสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ competency ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ 3. จัดทำแผนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพกับทีมสุขภาพ (อาจเป็นนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพในชุมชน) 4. จัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สู่สถาบันที่มีคุณธรรม โดยเริ่มจากการพัฒนาแผน พัฒนาบุคลากร และพัฒนานักศึกษา ตามลำดับ 5. ให้มีการพิจารณาระบุเกณฑ์การไม่รับตาบอดสีรุนแรง (ตามเอกสารแนบ) ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th