หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   06 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงาน มวล.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สอบสัมภาษณ์นักเรียนประเภทโควต้าทั่วประเทศ รอบที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนประเภทโควต้าทั่วประเทศ รอบที่ 1 ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ร่วมกับอาจารย์อิศรา ประจงไสย มีนักเรียนมาสอบทั้งสิ้น 24 คน จากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์ รวม 233 คน ในจำนวนดังกล่าวจะมีการพิจารณาผลเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดก่อนประกาศผลในวันที่ 9 ม.ค. 60 ทั้งนี้เนื่องจากวันเดียวกัน มวล. ปิดทำการเนื่องจากประสบอุทกภัย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จึงยังไม่สามารถสรุปยอดผู้มาสอบสัมภาษณ์ได้ในขณะนี้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเป็น 120 คน และระบบการรับสมัครที่เปลี่ยนไป คือ รับโควต้าเพียง 2 รอบ โดยใช้เกณฑ์คะแนน GAT/PAT และ ONET ร่วมพิจารณา กอปรกับจำนวนรับ admission ที่ลดเหลือ 20 คน จึงต้องมีการประเมินผลการรับในแต่ละรอบเพื่อประเมินจำนวนการคัดเลือกผู้มาสัมภาษณ์ให้เหมาะสมในแต่ละรอบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th