หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   23 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยามหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Proteomics analysis workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการฝึกอบรมที่ผู้เข้าร่วมได้มีการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคโปรตีโอมิกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการศึกษาโปรตีนและกระบวนการทำงานของเซลล์ โดยให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทำการทดลองและใช้เครื่องมือตลอดจนการวิเคราะห์ผลด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แนวทางการทำวิจัยและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคโปรตีโอมิกซ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์มาปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ และฝึกเทคนิคการทำ 2-D gel based Proteomics จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนและการทำวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การศึกษาหาโปรตีนโดยใช้เทคนิคการทำ 2-D gel based Proteomics

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th