หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   10 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   11 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงาน กพ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าร่วมงาน OCSC Placement Day 2016 (นักเรียนทุนฯ)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นัดพบสถานศึกษาและสัมภาษณ์นักเรียนทุนฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการเตรียมความพร้อมของนักเรียนทุน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อ Ph.D.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th