หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   22 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

1. ความสำคัญของทีมสุขภาพและการทำงานร่วมกันซึ่งจะนำมาสู่การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยได้

2. อัตรกำลัง ความต้องการกำลังด้านสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

3. ความสำคัญของการเรียนการสอนที่มีผลต่อการทำงานร่วมระหว่างวิชาชีพในอนาคต

4. ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

5. แผนการและทิศทางการขับเคลื่อนในอนาคตของการปฏิรูปการศึกษาด้านบุคลากรด้านสุขภาพไทย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรกายภาพบำบัด โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในเชิงวิชาชีพให้มีการบูรณาการร่วมกับวิชาชีพสุขภาพอื่นๆให้มากขึ้น

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้และแนวทางจากการประชุมมาใช้ในการจัดกาเรียนการสอนรายวิชาที่สามารถนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ ได้แก่ รายวิชา PTH-271 และ PTH-473 กายภาพบำบัดชุมชุน 1 และ 2 และพัฒนาต่อยอดสู่รายวิชาอื่นๆพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th