หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   22 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคคลากรสุขภาพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  -การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ 21:การวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทย -Interprofessional education -การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ 21

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงให้มีการเรียนรู้แบบ Interprofessional education

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th