หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    Management of cervical disorders:Assessment to recovery
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  -การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ -แนวทางในการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วยที่ปวดคอที่ถูกต้องและเหมาะสม -การตรวจ ประเมินและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้วยเทคนิคใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -ประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกกายภาพบำบัด และการให้บริการวิชาการในชุมชน -นำความรู้ที่ได้มาใช้ในรายวิชา PTH-473 และ PTH-271

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนา ฝึกฝนทักษะการประเมิน และการตรวจร่างกายตามที่ได้เรียนรู้มา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th