หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   23 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางและการขอรับตราสัญลักษณ์ FDA thai herb และการพัฒนาสถานที่ ตาม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการรับทราบแนวทางการขอรับตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB และการเข้าใช้ฐานข้อมูลเครื่องสำอางบนเวป อย. และการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรในเครื่องสำอาง และแนวทางการพัฒนาการใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางของประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาการใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางและการพัฒนาสถานที่ ตาม พรบ.เครื่องสำอาง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการพัฒนาสถานที่ใน มวล.ให้รองรับการผลิตเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรให้ได้มาตราฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th