หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ฝ่ายเภสัชกรรม รพ สงขลานครินทรื   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการ เรืองพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) ในจังหวัดภาคใต้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  จากนโยบายแห่งชาติด้านยา ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการมใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลต่างๆ จึงมีการให้ รพ ต่างๆ นำแนวคิด RDU Hospital และ กุุญแจ P-L-E-A-S-E ไบใช้ใน รพ ต่างๆ รวมทั้งมีการขื้แจงเรื่องตัวชี้วัด และมีการบรรยายความรู้เรื่อง"กุญแจ S" ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้ป่วยโรคตับ รวมทั้งมีการชี้แจงการดำเนินงานแลกเปลี่ยนของโรงพยาบาลทางภาคใต้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำนโยบายแห่งชาติด้านยา จากการประชุมมาใช้ในการดำเนินงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเปิดดำเนินการ ในการวางนโยบายด้านยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเปิด

ทราบแนวทาง นโยบายด้านยา และการควบคุมการใช้ยาที่ต้องมีการรายงานให้กระทรวงฯ ทราบพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th