หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   16 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนอุตสาหกรรมฝ่าย 5
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม ทุนของสกว.แบ่งเป็น 2 ส่วน ทุน Basic ที่ผู้ขอมุ่งเน้นการตีพิมพ์วารสารระดับนานชาติ และทุนส่วนที่ 2 คือทุนวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยการข้อทุนวิจัยต้องเสนอขอพร้อมมีสถานประกอบการรองรับหรือมีแนวโน้มที่สถานประกอบการเป้าหมายจะนำไปใช้ได้จริง เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 1.0 เป็นเรื่องเกษตรกรรม 2.0 อุตสาหกรรมเบา 3.0 อุตสาหกรรมหนัก 4.0 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนกลไกไปสู่ Thailand 4.0 1. Innovative/productive growth กระจายไปสู่ SMEs ขนาดเล็กที่จะใช้ innovative มากขึ้น 2. Inclusive growth ทำงานแบบหลากหลายภาคส่วนรวมกัน 3. Environment and sustainable /green growth 5 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายของ Thailand 4.0 1. Biotech 2. Biomedical 3. mechatronic 4. Embedded tech 5. Service design and technology (การท่องเที่ยวของกลุ่มรายได้ดี) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี (มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน) โดยมีเป้าหมาย จะต้องพัฒนาเป็นประเทศโลกที่ 1 ให้ได้ภายใน 20 ปี (จะต้องทำ R&D เพื่อนำไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง) มาตรการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์นี้ประเทศไทยจะลงทุน R&D เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 งบวิจัยประมาณ แสนล้านบาทต่อปี และมีเงินวิจัยที่รัฐลงเพื่อจะให้ภาคเอกชนลงมาวิจัยมากขึ้น โดยสัดส่วนตอนนี้ 50:50 เพื่อพัฒนาให้ประเทศมีสัดส่วนนักวิจัยต่อประชากรจาก 11-12 คนต่อ ประชากร 10,000 คนเป็น 30 คนต่อ ประชากร 10,000 คน ช่องทางการจับคู่ความเชี่ยวชาญบุคลากรและความต้องการวิจัยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติม สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม (สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม) Innovative house เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เครื่องสำอาง เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เก่า (ต้องมีมิติของ วิทยาศาสตร์ (science and Technology) พัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด การออกแบบ packaging (creative) ด้วย งานที่เป็นนวัตกรรมในอนาคต เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุ (smart food) เทรนการทำงานในอนาคตไม่สามารถทำงานสายวิชาการเดียวได้ จำเป็นต้องร่วมมือกันทุกสาขาวิชาและทุกภาคส่วน การทำข้อเสนอโครงการต้องทบทวนเอกสารวิชาการและทบทวนสิทธิบัตรด้วยเพื่อตอบให้ได้ว่า เป็นนวัตกรรมหรือไม่ Patents มี 3 ประเภทด้วยกันคือ 1. Invention patent 2. Design patent 3. Petty patent ช่องทางการหาสิทธิบัตร (patent) หาได้จาก international patent classification (IPC) หรือ Cooperative patent classification (CPC)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่สามารถขอทุนฝ่าย 5 สกว ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หัวข้อวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th