หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   16 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมรามาการ์เดน กรงุเทพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    20th World Congress on Clinical Nutrition
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition เป็นงานประชุมเกี่ยวสารอาหาร ภาวะโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ที่มีส่วนต่อการนำไปใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังหลายชนิด   

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (functional food) ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติในสมุนไพรไทย การมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ รวมทั้งการรักษาโดยการใช้แพทย์ทางเลือก เช่น การรักษาเยียวยาทางจิตใจ (spiritual healing) การใช้หลักศาสนา ก็ถือเป็นอีกแนวทางที่ใช้สำหรับการรักษาและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การประเมินภาวะทางโภชนาการ และการแนะนำให้มีภาวะโชภนาการที่เหมาะสม ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง จะสามารถนำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th