หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   17 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมการยศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    National Ergonomics Conference 2016 (ErgoCon2016)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) และ การยศาสตร์ (Ergonomics)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางด้านการยศาสตร์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริม การพัฒนา การแลกเปลี่ยนและการบูรณาการความรู้ระหว่างสาขาวิชาร่วมกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยทางการยศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th