หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 2055    ถึงวันที่   55 2055
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมหลักสูตรความปลอดภัยเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานหลักสูตรความปลอดภัย ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยงานที่เป็นภาระกิจที่จะต้องเร่งทำด่วนคือ การพยายามผลักดันให้สำนักวิชาพยายาม เร่งใส่เนื้อหาด้านความปลอดภัยเข้าสู่การเรียนการสอน และยังมีการแจ้งเรื่องการจัดงานประชุมต่างๆ เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกด้วยซึ่งจะแจ้งเข้ามาที่สำนักวิชาต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เนื้อหาด้าน patient safety กับ นักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้การจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้น เรื่องความปลอดภัยด้านยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th