หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มัตติกา  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   27 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการตรวจสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  - หลักการและเทคนิคการประเมินการรับสัมผัสสารเคมี - ค่ามาตรฐาน OEL ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับค่ามาตรฐานต่างๆ -รูปแบบการปรับค่า OEL -การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารเคมี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาประยุกส์ใช้ในการสอนในหัวข้อการตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่การทำงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th