หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จุไร  หมื่นนรา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะการอำนวยการ ศคภท. และการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ประสานงานบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2559  มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 สถาบัน จากทั้งหมด 19 สถาบัน ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ  การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559  งบประมาณกลางของศคภท. ซึ่งอาจจะเสนอขอสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุกสถาบันเป็นรายปี (2000-3000 บาท) รอเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุม ศศภท.  และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการในปีต่อไป (ปี 2560) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเสนอให้ ม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ศคภท.ครั้งที่ 2/2559 

สำหรับการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2559 มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมการบรรยายเรื่อง การบริหารและการจัดการที่เป็นเลิศ
- กิจกรรมนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation จำนวน 10 ผลงาน
- กิจกรรมนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation จำนวน 124 ผลงาน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมบรรยาพิเศษ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน Oral  และ Poster  Presentation   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

หลายผลงานที่ได้รับชมจากการนำเสนอทั้งในประเภท Poster  และ Oral สามารถนำมาประยุกต์ให้กับการปฏิบัติงานระดับสำนักวิชา
-การพัฒนากระบวนการในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้้นทุนในการทำงาน
-การใช้ Google Drive จัดระบบเอกสารให้ง่ายแค่ One Click
-กิจกรรม Relax Time for Learning English  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มีความรู้และแนวทางในการดำเนินกิจกรรม /ส่งเสริมกิจกรรม โครงการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ และสามารถสรุปผลเพื่อการนำเสนอในลักษณะการ Show and Share ในปีต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th