หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   05 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทลินาเรีย และมหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชอุตสาหการ ณ บริษัทลินาเรีย และประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบั
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชอุตสาหการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ณ บริษัทลินาเรีย นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชอุตสาหการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ณ บริษัทลินาเรีย ซึ่งเป็นโรงงานสำหรับการสังเคราะห์ในกลุ่มยาต้านเชื้อวัณโรค เช่น Pyrazinamide Ethambutal และยา Erythromycin ทำให้เปิดมุมมองของอุตสาหกรรมการสังเคราะห์ยาในประเทศไทย ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานการผลิตสาร

นอกจากนี้ ในประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ จะเป็นการจัดสรรการแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ของแหล่งฝึกโรงพยาบาลและร้านยา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ข้อมูลของแหล่งฝึกโรงพยาบาลและร้านยาที่ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับจะนำมาชี้แจงให้นักศึกษาได้เลือกสำหรับการฝึกงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th