หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress-Environmental Health: Inter-linkages amon
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การนำเสนอผลการศึกษาจากกิจกรรมบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชา ENV-329 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "LEAD CONTAMINATION IN HOUSEHOLD SURFACE DUST IN A FISHING COMMUNITY, NAKHON SI THAMMARAT, THAILAND" และการเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Exposure, Diseases resulting from environmental exposure, use of exposomics to assess cumulative risks from multiple environmental stressors, modifiers of susceptibility and disease outcomes เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ข้างต้น สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยในด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th