หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   02 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ร่วมกับ วทท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand “Knowledge of the Land towards Innovation f
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

ประชุมวิชาการที่ประกอบด้วย keynote speaker/ oral และ poster presentation แบ่งออกเป็น session ต่างๆ

SECTION 1 (A) MATHEMATICS / STATISTICS / COMPUTER SCIENCE
SECTION 2 (B) PHYSICS / APPLIED PHYSICS
SECTION 3 (C) CHEMISTRY
(C1) Analytical Chemistry
(C2) Inorganic Chemistry
(C3) Organic & Medicinal Chemistry
(C4) Physical & Theoretical Chemistry
SECTION 4 (D) POLYMER & MATERIALS SCIENCE / NANOTECHNOLOGY
SECTION 5 (E) BIOMEDICAL SCIENCE
SECTION 6 (F) BIOCHEMISTRY / BIOTECHNOLOGY
SECTION 7 (G) AGRICULTURAL SCIENCE
SECTION 8 (H) BIOLOGY / BIODIVERSITY
SECTION 9 (I) FOOD SCIENCE
SECTION 10 (J) ENERGY / ENVIRONMENTAL& EARTH SCIENCE
SECTION 11 (K) SCIENCE EDUCATION & COMMUNICATION
http://www.scisoc.or.th/stt/overview

โดยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC59) ของ มวล. ร่วมกับ สกว. ในด้านอาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า ในหัวข้อเรื่อง "แบคทีเรียกรดแลคติคโพรดบโอติกที่แยกได้จากแหล่งธรรมชาติ" SESSION H   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

พัฒนาและเพิ่มเติมความรู้ในงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในธรรมชาติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th