หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ร่วมพิจารณาจำนวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ในปี 2560 เพื่อเข้าจับฉลากใช้ทุน ให้กับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวร่วมกับส่วนกลาง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อเสนอแนะ ตัวแทนจากสำนักวิชาที่เข้าร่วมในการประชุมนี้ ควรเป็นบุคลลที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่อง  เพราะมีการสพิจารณาและยืนยันข้อมูลต่างๆในการประชุม ซึ่งอาจจะมีผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งทางผู้จัดจะเรียนเชิญร่วมประชุมประมาณ ปีละ 2 ครั้ง โดยหัวข้อเรื่องในการประชุมจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th