หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   22 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง พลิกกระดานศึกษาสู่การเรียนร่วมวิชาชีพ/ อนาคตระบบสุขภาพไทย..ความร่วมมือระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิต/การประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการพัฒนาอาจารย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็นทรัยพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินการด้านสุขภาพ 

การจัดระบบการเรียนการสอนแบบ Interprofessional education เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและช่วยให้บัณฑิตที่ทำงานด้านสุขภาพ ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกันและเรียนรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่ยังคงเป็นนักศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การทำงานเมื่อบัณฑิตเข้าสู่ระบบการทำงานจริง มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ความรู้ที่ได้จากการประชุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Interfrofessional education ร่วมกับสำนักวิชาต่างๆเช่น สำนักวิชาพยาบาล/สถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ สามารถทำได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานในการดำเนินการดังกล่าว ในรายวิชาอื่นๆของสำนักวิชาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th