หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  มาแทน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม Functional Foods ในประเทศไทยสำหรับการส่งออก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)ร่วมด้วยมหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล่าธนบุรี ได้จัดประชุมเพื่อระดมการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาและนำไปสู่การผลักดันธุรกิจ Functional Foods สำหรับการส่งออก และสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกลุ่ม Functional Foods ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ภาคการศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ร่วมฟังปัญหาและร่วมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม Functional Foods ในประเทศไทยสำหรับการส่งออก และได้สร้างเครือข่ายด้านนี้ระหว่างภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้โจทย์ในการนำไปพัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรม Functional Foodsสำหรับการ ส่งออก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th