หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 3554    ถึงวันที่   55 3554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมประชุมงานดังกล่าว ทั้งนี้แล้วทางที่ประชุม ได้ชี้แจงแนวทางเบื้องต้นในการจัดสอบรูปแบบใหม่ทั้ง ปี4 และ ปี6 อย่างไรก็ตามทางที่ประชุมยังต้องนำข้อเสนอทั้งหมดไปที่ประชุมของสภาเภสัชกรรมอีกครั้งเพื่อตัดสินใจในการดำเนินงานต่อ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการจัดสอบซึ่งจะต้องให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดสอบด้วยตามสมรรถนะพื้นฐานของสภาพเภสัชกรรม และตามสายที่นักศึกษาเลือกเรียนในปี 6

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาและเตรียมพร้อมนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th