หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 8/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ธ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

-การจัดทำโครงการพัฒนา Pharmacy educator สำหรับอาจารย์ของแต่ละสถาบัน

- การจัดอบรม Patient safety เพื่ออาจารย์ของแต่ละสถาบัน

- ผลการวิเคราะห์หลักสูตรเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- หลักสูตร Pharmacy educator

 - ผลการวิเคราะห์หลักสูตร

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   - หลักสูตร Pharmacy educator

- ผลการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th