หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   25 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.แม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    Mae Fah Luang University International Conference 2016
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    28 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มี speaker หลายท่านจากหลายประเทศ ซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน เช่น WHO มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ ส่วนการนำเสนอผลงานวิจัยมีทั้งปากเปล่าและโปสเตอร์ โดยการนำเสนอด้วยโปสเตอร์จะเป็นแบบ electronics ซึ่งมีการใส่ไฟล์ powerpoint 8-10 สไลด์ ลงในคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอ ผู้วิจัยนำเสนอเรื่อง Prevalence of scrub typhus and malaria infection in Western Thailand และได้รับ travel grant จำนวน 10000 บาท จาก WHO

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรียนรู้การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาตนเองในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th