หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   26 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   King Mongkut’s University of Technology   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Metagenomics Analysis Workshop 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Metagenomics Analysis Workshop 2016 โดยการประชุมภาคบรรยายจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการทำ Metagenomics กับงานวิจัยทางการแพทย์ เช่น การศึกษากลุ่มจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารที่มีผลการยาปฏิชีวนะ การดื้อยาปฏิชีวนะและยาเคมีบำบัด และในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่วนในภาคปฏิบัติการจะมี 6 modules ซึ่งเริ่มปูพื่้นฐานเรื่อง linux การ qc ข้อมูลที่ได้จาก NGS การทำ gene mapping / blast การทำ gene assembly การทำ gene annotation การวิเคราะห์ 16s rRNA การทำ taxanomy profilling และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เข้าใจกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่ตนเองกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจำต้องสร้างเครือข่ายนักวิจัยในสาขานี้เพราะต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มองเห็นภาพงานวิจัยที่ต้องทำในอนาคตว่าต้องใช้เทคนิคการจัดการข้อมูลดีเอ็นเอที่ได้จากการทำ metagenomics อย่างไร และจำต้องสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th