หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   21 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาบุคลากทางสุขภาพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเน้นในรูปแบบ Interprofessional education   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ระบบสุขภาพไทยในอนาคตและยุทธศาตร์การขับเคลื่อนของภาครัฐ

- วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของ health care team  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของ health care team

- การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th