หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   22 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สวทช. ร่วมกับ มอ. หาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  แสดงผลงานเทคโนโลยี เจลแต้มสิวแบคทีริโอซิน (งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนางานวิจัยต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อตลาดงานและนโยบาย Thailand 4.0

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าประสงค์ของตลาดใช้งานของผู้บริโภค รวมไปถึงการออกแบบเครื่องหมายการค้าและจดสิทธิบัตรพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th