หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   22 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (ANHPERF) จัดขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สาธารณสุข เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สัตวแพทย์ และแพทย์แผนไทย หัวข้อหลักการประชุมครั้งนี้ คือ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย” “IPE towards Thai Health Team” โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

1. ปาฐกถาเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาของบุคลากรสุขภาพสู่การเรียนร่วมวิชาชีพ”

2. ปาฐกถาเรื่อง “ระบบสุขภาพของประเทศไทย”

3. ปาฐกถาเรื่อง “การพัฒนากำลังคนในระบบสุขภาพ”

4. กำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

5. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

6. ห้องย่อย 3 - 'i-Reform' : Reforming Faculty Development and Quality Accreditation การปฏิรูปสถาบันและการประกันคุณภาพการศึกษา

7. ปาฐกถาเรื่องแนวคิดการเรียนร่วมวิชาชีพ Concept of IPE

8. การเรียนร่วมวิชาชีพ: ประสบการณ์ประเทศไทย

9. การดำเนินการด้านการเรียนร่วมวิชาชีพในประเทศไทย: เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. วางแผนดำเนินการจัดการเรียนร่วมสหวิชาชีพ โดยดำเนินการในระดับนโยบาย/แผนปฏิบัติการ

2. นำแนวปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

3. ทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th