หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   11 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงาน กพ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆทัวโลก สำหรับการศึกษาต่อของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดต่อและประสานมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับการศึกษาต่อ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สำหรับนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th