หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   13 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    MTLOs : Instructional Design (Teaching, Learning, Assessment and Facilities)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมมีเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิตในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมถึงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลที่สอดรับกับ competency ตามร่างมคอ. ๑ สาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสามารถร่วมกันจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและสามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้กับบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยในการดำเนินการ จะให้แต่ละสถาบันนำเสนอข้อมูล ดังนี้ ๑. โมเดล/รูปแบบการทำAlignment รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือเสริมประสบการณ์ต่างๆตาม มคอ.๒-๗ ที่สอดคล้องกับ Competency ต่างๆ ตาม มคอ.๑ ๒. ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นตาม Outcome Based Education หรืออื่นๆ ที่ตอบรับกับ Competency ของ มคอ.๑ รวมถึงการประเมินผลตัวอย่างที่ยกมา (อาจยกตัวอย่างจากรายวิชาที่ทำได้ดีอยู่แล้วหรือขบวนการที่คาดว่าจะทำ) ๓. แนวทางการวิเคราะห์การประเมินผลตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผล ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามที่สถาบันอื่นๆ ได้ใช้แล้วมาปรับใช้ให้เหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th