หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมไมด้าโฮเตล งามวงศ์วาน    จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ขึ้น เนื่องจากตระหนักว่าการสูบบุหรี่เป็ฯสาเหตุการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ซึ่งยังมีคงประชากรไทยจำนวนมากที่ยังสูบบุหรี่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคลากรวิชาชีพ จึงควรทราบบทบาท และช่วยกันรณรงค์การลดละเลิกการสุบบุหรี่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางการเป็นที่ปรึกษาที่ดี การให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ แนวทางการปฏิบัติสำหรับการตรวจติดตามผู้ได้พยายามเลิกบุหรี่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

อาจนำไปสู่การริเริ่มโครงการการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง การพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ในหน่วยงานต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th