หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   13 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ ม มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการ MTLOs: Instructional Design (Teaching, Learning, Assessment and Facilities)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
   สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ MTLOs: Instructional Design (Teaching, Learning, Assessment and Facilities) โดยมีผู้แทนจากสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 13 สถาบัน เพื่อร่วมนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ระบุใน มคอ.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ กันอย่างกว้างขวางในเรื่องต่างๆ มีการนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ระบุใน มคอ.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนร่วมกันอภิปราย หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ที่เพิ่มเติมในเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งแต่ละสถาบันได้ช่วยกันสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบแนวทางของการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ระบุใน มคอ.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th