หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   13 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล    จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ MTLOs : Instructional Design (Teaching, Learning, Assessment
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ๑. โมเดล/รูปแบบการทำ Alignment รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือเสริมประสบการณ์ต่างๆ ตามมคอ.๒-๗ ที่สอดคล้องกับ Competency ต่างๆ ตาม มคอ.๑ ๒. ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นตาม Outcome Based Education หรืออื่นๆ ที่ตอบรับกับ Competency ของ มคอ.๑ รวมถึงการประเมินผลตัวอย่างที่ยกมา (อาจยกตัวอย่างจากรายวิชาที่ท า ได้ดีอยู่แล้วหรือขบวนการที่คาดว่าจะท า) ๓. แนวทางการวิเคราะห์การประเมินผลตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การออกแบบหลักสูตร และการเรียนรู้ในรายวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การออกแบบหลักสูตร และการเรียนรู้ในรายวิชา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th