หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การฝึกอบรมจะมีการบรรยายทฤษฎีและกระบวนการให้คำปรึกษา (counseling) ฝึกทักษะการให้การปรึกษา การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (motivation interview) การจัดกิจกรรมและเทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมกลุ่มและอภิปรายแนวทางการจัดกิจกรรมและการให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ การทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และบทบาทเทคนิคการแพทย์ในการช่วยเลิกบุหรี่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และเทคนิคการให้คำปรึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ของกรมการแพทย์ทหารเรือ ได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ รวมถึงได้ทราบบทบาทของเทคนิคการแพทย์ในการช่วยเลิกบุหรี่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาพัฒนาเป็นโครงการของหน่วยงานและขอรับการสนับสนุนจาก สสส. หรือสภาเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th