หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ASEAN MT Education in 21st century
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ในการประชุมได้มีการนำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Medical technology health community outreach : Proactive roles of the medical technology profession on health promotion and well-being ซึ่งเป็นการเปิดบทบาทเทคนิคการแพทย์สู่ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

2. Country report : Teaching and Learning approaches to achieve ASEAN MT competencies เป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย

3. Research and best practice sharing เป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์ในแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่จะนำเสนอเทคนิคการสอนที่ใช้ การวัดและการประเมินผลจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ

4. Instructional reform for MT education เป็นการบรรยายที่ชี้ให้เห็นว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับยุคปัจจุบัน และเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ยังมีการทำ workshop ในเรื่อง Instructional and learning pattern to achieve ASEAN MT competencies ซึ่งเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์มีสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ใน MT competencies 5 ข้อ

ในงานดังกล่าวยังได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ของสำนักวิชาฯ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ให้กับผู้สนใจด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมมีประโยชน์อย่างมากในการนำมาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้มีเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตาม มคอ.1 และสมรรถนะหลักของนักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรสู่สากลได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปสอดแทรกในการปรับปรุงหลักสูตรฯ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th