หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   11 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยสาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Standard course in clinical trial and GCP training 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ความสำคัญ ความรู้ความสามารถในการดำเนินการวิจัยทางคลินิคตามหลัก Good Clinical Practice   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การดำเนินการวิจัยทางคลินิคตามหลัก Good Clinical Practice

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ใช้ผลการอบรมไปประกอบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในการทำโครงการพิเศษของ นศภ. ชั้นปีที่ 5พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th