หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 4/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  1. การสำรวจร้านยาแหล่งฝึก 5 แห่งที่สำรวจร่วมในส่วนกลาง - สรุปจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย และให้แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อตามกระบวนการเลือกแหล่งฝึก 2. การกรอกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส่วนกลาง - ปัญหาและอุปสรรคในการลงข้อมูล และแนวทางในการแก้ไข 3. คู่มือสำหรับคณาจารย์แหล่งฝึก (preceptors) - ผ่านการวิพากษ์จาก reviewer และปรับปรุงข้อมูลร่วมกันในที่ประชุม ทั้งนี้ ทางทีมงานจะปรับปรุงในรายละเอียดและส่งเวียนแจ้งเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ก่อนจัดพิมพ์ โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการในการจัดทำและส่งให้คณาจารย์แหล่งฝึกเอง 4. คู่มือสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ - อภิปรายปัญหาจากการใช้คู่มือและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 5. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ - แนวทางในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา - ความคืบหน้าในการดำเนินการ และการกำหนดช่วงวันสอบ 6. ทำเนียบเภสัชกรแหล่งฝึก - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ 7. กำหนดการนัดประชุมครั้งต่อไป - ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางในการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กระบวนการในการทำงาน ข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th