หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิรพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร   จังหวัด  ปราจีนบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    เยี่นมชมโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  วันที่ 27 ตค. 59 เยี่ยมชมโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 ตค. 59 นิเทศงานนักศึกษา และเยี่ยมชมแหล่งปลูกพืชสมุนไพร ตามแนวเกษตรอินทรีย์ (บ้านดงบัง)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -ในด้านของการเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและแหล่งเพาะปลูก ได้แนวทางในการดำเนินงานพัฒนาวิจัยงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงาน -ในด้านการนิเทศงานนักศึกษา ได้รับทราบความเป็นอยู่ของนักศึกษาและเนื้องานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายจากการไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงในปีต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ในด้านการเยี่ยมชมโรงงาน สามารถนำประสบการณ์มาบอกเล่าและให้แนวทางในการคิดค้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการเรียนการสอนในรายวิชา PHD-541 Phytopharmaceutical technology - ในด้านการนิเทศงาน สามารถนำความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น Research Methodology และ Cosmetic Sciences มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป และเพิ่มการฝึกวินัยในการเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ของนักศึกษาหลังจากการเสร็จสิ้นการทดลองในห้องปฏิบัติการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th