หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  -พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - มหาวิทยาลัยกับการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น - นำเสนอ Poster กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ฟังการนำเสนอ International group

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ริเริ่มการทำวิจัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเตรียมเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในกาารพัฒนางานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (oral presentation) และ International group

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th