หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัชสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัชสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   การดำเนินการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัย มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มที่ 5 ห้อง G 806

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ความรู้จากการบรรยายพิเศษ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล




พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th