หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   21 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ รพ.ตราด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้ทราบถึงประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากแหล่งฝึก

- ได้ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกแฏิบัติงานของนักศึกษา

- ปรึกษาหารือกับอาจารย์แหล่งฝึก เรื่องแนวทางการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในปีต่อไป และการพัฒนาแหล่งฝึก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การจัดการฝึกปฏิบีติงานเยี่ยมบ้านในปีการศึกษา 2559

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th