หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   13 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

จากการสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10/2559 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมได้ดังนี้

1. สรุปสาระการประชุมกับองค์กรต่างๆ

- คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศตวรรษที่ 21 มีการประชุม กำหนดแผนดำเนินงาน โดยในปีถัดไปจะมีการจัดประชุมวิชาการขึ้น ในส่วนของการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาบุคลากรการศึกษาด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- อนุกรรมการตัวชี้วัดและประเมินการศึกษาในชนบท ได้มีการประชุมร่วมกันและเห็นควรกำหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาในแต่ละวิชาชีพจากเมืองและชนบท (เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา) มีการเก็บตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริการ ทัศนคติและจิตสำนึกของผู้เรียนต่อการทำงานในชนบท การทำงานในชนบท ฯลฯ การผลิตบัณฑิตกำลังคนด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขปัจจุบันมีคนล้นตำแหน่งจึงขอให้งดผลิตบัณฑิตเพิ่ม ส่วนสาขาอื่นๆ (รวมถึงเทคนิคการแพทย์) ให้คงอัตราผลิตคงเดิม (เพื่อป้องกันปัญหาบัณฑิตตกงาน) ทั้งนี้ในการผลิตบัณฑิตให้ดูตามแผน Thailand 4.0 ร่วมด้วย เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาชาติ

- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมเรื่องธรรมนูญสุขภาพสู่ยุคประเทศไทย 4.0 เน้นการดำเนินการตามแนวทาง "การอภิบาลแบบหุ้นส่วน" (Governance by partnership) หรือแนวทางประชารัฐ มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จากการประชุมดังกล่าวเห็นควรให้สภาเทคนิคการแพทย์จัดทำ "มาตรฐานการบริการของงานเทคนิคการแพทย์" เพื่อให้เป็นมาตรฐานคุณภาพขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ ของงานเทคนิคการแพทย์

- ทิศทางและอนาคตวงการแพทย์ไทย จะมีจุดเน้นเกี่ยวกับสังคมผู้สูง (โรคที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ) โรคไม่ติดต่อต่างๆ และความสมดุลของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข

2. การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 59  ได้มีการประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์รับรองหลักสูตรและสถาบันฯ โดย รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ได้นำเสนอผลการปรับปรุงจากการประชาพิจารณ์ต่อสภาเทคนิคการแพทย์ และสภาฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังนี้

- อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นับเฉพาะอาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุเท่านั้น (ตัดข้อความที่ระบุให้มีอาจารย์ประจำได้ไม่เกินร้อยละ 20)

- เพิ่มข้อความการคุมปฏิบัติการ 1:10 ให้นับอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนวิชาชีพได้ไม่เกิน 1/3

- เกณฑ์บังคับก่อน ปรับสัดส่วนของผู้สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 3 ครั้งในรอบ 1 ปี ร้อยละ 50 เป็น ร้อยละ 60

- ตัดข้อความที่ระบุว่าให้งดรับนักศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ออกทุกตำแหน่ง โดยให้ระบุเป็นการกำหนดแผนพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตามทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี แทนการงดรับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการจัดการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

- เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนตามที่ระบุในเกณฑ์ใหม่เป็ฯไปตามขั้นต่ำของเกณฑ์ สกอ. ซึ่งต่อไปจะขอยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้

- ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรสืบเนื่องคือ การควบคุมอัตราการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เพื่อป้องกันบัณฑิตล้นตลาด

3. อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือดของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน พ.ศ.2559 ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาเทคนิคการแพทย์แล้วมาวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ออกแบบตารางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th