หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    1. ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ 2. ประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์การรับรอง
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    12 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

1. ปรชุม สคท. สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

1.1 ความคืบหน้า มคอ.1 (เทคนิคการแพทย์) ต้องมีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียดของ มคอ.1 และมีรายงานการประชุมแนบส่งให้ สกอ. เบื้องต้น สคท. กำหนดจัดประชุมในวันที่ 13 พ.ย. ขอตัวแทนสถาบันละ 5 คน (เป็นอย่างน้อย) เพื่อร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การนำเสนอข้อมูลหลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ของแต่ละสถาบัน โดย alignment รายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้และ competency ที่กำหนด นำเสนอตัวอย่าง/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบ competency ตามที่ มคอ.1 กำหนด และแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลในระดับต่างๆ กำหนดเวลาประมาณ 20 นาทีต่อสถาบัน

1.2 จากการทำข้อตกลงร่วมการเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรมแล้วนั้น สคท. เห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไกส่งเสริมคุณธรรมแก่บัณฑิตที่ชัดเชน โดยอาจใช้โมเดลของศูนย์คุณธรรม เริ่มการสร้างโมเดลด้วยการอบรมบุคลากรและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นำไปปฏิบัติ วัดประเมิน ยกย่อง และขยายผลสู่ชุมชน เบื้องต้นสถาบันอาจดำเนินการโดยการระดมสมองกำหนดประเด็นคุณธรรมของสถาบันให้มี keyword อย่างน้อย 3 คำ จากนั้นวางแผนดำเนินงานที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้มูลนิธิศาสตราจารย์วีกูลฯ มีแผนจะเพิ่มรางวัลเชิดชูคุณธรรมให้แก่สถาบันที่มีการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างชัดเจนต่อไป

1.3 การประชุม AASMT ครั้งที่ 3 ที่ประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอกำหนดการประชุมล่าสุด โดยกิจกรรมในวันที่ 2 จะมีการแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม เสนอให้แต่ละกลุ่มมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน  และเสนอให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1 บูธ

1.4 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 แต่ละสถาบันผู้ผลิตฯ จะได้โควต้า 2 ที่นั่ง สำหรับคณบดีและตัวแทน ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ (ตามหนังสือเชิญที่ได้ส่งให้คณบดีแต่ละสถาบัน) สำหรับผู้สนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนท่านละ 2500 บาท

1.5 ความคืบหน้า 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย มีกิจกรรมเทอดพระเกียรติ กิจกรรมวิชาการ และบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอดปี 2560 ทั้งนี้จะได้มีการสอบถามไปยังแต่ละสถาบันถึงแผนกิจกรรมต่อไป

1.6 ขอให้แต่ละสถาบันผู้ผลิตฯ ส่งผู้สอน 2 คน เพื่อร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพิษของบุหรี่ วันที่ 11-12 พ.ย. 59 (รายละเอียดจะแจ้งเป็นเอกสารภายหลัง)

1.7 กำหนดวันประชุม สคท. ครั้งถัดไป วันที่ 7 ม.ค. 60

2. ประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ดำเนินการโดยให้ตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัยเสนอประเด็นสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ใหม่ เพื่อคณะทำงานจะนำไปพิจารณาต่อไป ในส่วนของ มวล. ได้ส่งข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังไฟล์แนบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ขออนุมัติตัวแทนเข้าร่วมประชุม AASMT ครั้งที่ 3 เพิ่มอีก 3 คน และขอให้หลักสูตรชีวเวชศาสตร์จัดทำแผ่นพับ/โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แจ้ง SAP-3 เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ระดับสำนักวิชาฯ) โดย มวล. ได้รับจัดสรรบูธ 1 บูธ สำหรับ ปชส. หลักสูตร หรือผลงานดีเด่นของสถาบัน 

2. เร่งจัดทำ มคอ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับร่าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 59 เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมร่าง มคอ.1 วันที่ 13 พ.ย. 59  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จัดทำแผนการประเมินตนเองตามร่างเกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรฯ ฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองในปี 2560พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th