หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์    จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์รับรองหลักสูตรและสถาบันฯ พ.ศ.2559
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์รับรองหลักสูตรและสถาบันฯ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วยเป็นเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรและรับรองสถาบันผลิตบัณฑิเทคนิคการแพทย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและรับรองสถาบบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th