หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   02 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรุงไทเป   จังหวัด  ----------------
  เรื่อง/หลักสูตร    12th Taipei International invention Show & Technomart
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    07 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ซึ่งได้ประดิษฐ์นี้ สามารถใช้ทดสอบร่วมกับการทดสอบเบื้องต้นที่สำคัญของเชื้อกลุ่มแคมไพโลแบคเตอร์ ได้แก่ การติดสีกรัมลบ รูปร่างแบคทีเรียเป็นท่อขาดเล็กโค้งงอ ให้ผลบวกกับการทดสอบออกซิเดส ทำให้ลดเวลาทดสอบสมบัติชีวเคมีของเชื้อเหลือเพียง 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ชุดทดสอบใหม่ที่คิดค้นขึ้นนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น ตู้เลี้ยงเชื้อบรรยากาศพิเศษ เนื่องจากอาหารเหลวชนิดโบลตันที่ใช้นั้นมีสมบัติดูดซับก๊าซออกซิเจนที่เป็นพิษต่อเซลล์ของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ได้ดี จึงสามารถบ่มชุดทดสอบดังกล่าวไว้ในสภาพบรรยากาศปรกติ ทำให้ลดต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประสบการณ์ที่ได้จากการนำผลงานร่วมประกวดนวัตกรรมในต่างประเทศ ทำให้ทราบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นไต้หวันนั้น เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากเกษตรกรรม มิได้มุ่งอุตสหกรรมโดยละทิ้งเกษตรรากฐานแต่อย่างใด กลับกันที่พยายามค้นคว้าวิจัยเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของตน ตัวอย่างที่น่าตกใจคือ ไต้หวันส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 2 ของโลก ทั้งที่ไม่ได้ปลูกยางเอง แต่กลับรับซื้อยางดิบจากประเทศไทย และมาเลเซียมาใส่นวัตกรรม โดยเฉพาะด้านเคมีที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปราคาสูง คิดว่าเป็นรูปแบบที่ประเทศไทยควรนำมาปรับใช้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th