หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   18 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    พิธีมอบเกียรติบัตร วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยายครั้งที่ 1/2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 ต.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ 1 ผ่านการอบรม หลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จาก วช. 2 ผ่านการประเมินจากคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและตำราการวิจัย โครงการใชฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (training for the trainers) (แม่ไก่)และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินในพื้นที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   เป็นการรับเกียรติบัตร วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย สามารถใช้ในการฝึกอบรมนักวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th